ИТХ
БАТЖАРГАЛ

Хэнмэдэх БАТЖАРГАЛ

Дэд дарга
Мэргэжил: Нягтлан бодогч эдийн засагч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Бусад
Аймгийн ҮЭХ
Дэд дарга
2015-01-01 —
— Бусад
Аймгийн ҮЭХ
зохион байгуулагч
1999-01-01 — 2015-01-01
— Бусад
Аймгийн ҮЭХ
аж ахуйн эрхлэгч
1995-01-01 — 1999-01-01

Дархан-Уул аймгийн ҮЭ-ийн холбоо
Дарга
2021-11-15 —
— Хувийн хэвшил
Жигэртэй хоршоо
нягтлан
1992-01-01 — 1995-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.